ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100223 นายวรเชษฐ์ จันทคีรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
2 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
3 B6100384 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แก้วพวง Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
4 B6100636 นางสาวกริษฐา ตอนนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
5 B6100681 นายสถานนท์ นาควิสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 40 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
6 B6100698 นายธีรภัทร์ นิมิตหมื่นไวย Mechatronics Engineering 1 10 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
7 B6100766 นายปิยะณัฐ ปิยะเสถียร Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
8 B6100865 นายณัฐนนท์ ยิ้มประเสริฐ Mechatronics Engineering 1 10 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ