ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
2 B6101138 นายอณาวิล โกสุม Mechatronics Engineering 1 3 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
3 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
4 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
5 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
6 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
7 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
8 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
9 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
11 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
12 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
13 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
14 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
15 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
16 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
17 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
18 B6101954 นางสาวปิยะดา แสงปัสสา Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
19 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
20 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
21 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
22 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
23 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
24 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
25 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
26 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
27 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
28 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
29 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
30 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
31 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
32 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
33 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
34 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
35 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
36 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง Mechatronics Engineering 1 3 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
37 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
38 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
39 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
40 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
41 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
42 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
43 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
44 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
45 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
46 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
47 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
48 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
49 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
50 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
51 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
52 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
53 B6213015 นายสุริยา บุญยก Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
54 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
55 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
56 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
57 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
58 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
59 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 1 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
60 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
61 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
62 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
63 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
64 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
65 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
66 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
67 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่ Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
68 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
69 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
70 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 1 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
71 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
72 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
73 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
74 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
75 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
76 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
77 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
78 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
79 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
80 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
81 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
82 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
83 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
84 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
85 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
86 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
87 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
88 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
89 B6101497 นายชลธี บุญวัง Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
90 B6101572 นายชนาธิป ปุกตะคุ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
91 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
92 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
93 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
94 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
95 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
96 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
97 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
98 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
99 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
100 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
101 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
102 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
103 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
104 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
105 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
106 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 2 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
107 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
108 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
109 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
110 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
111 B6212995 นายธนากร ประมาติกร Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
112 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
113 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
114 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
115 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
116 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
117 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
118 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
119 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
120 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
121 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
122 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
123 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
124 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
125 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
126 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
127 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
128 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
129 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
130 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง Mechatronics Engineering 2 0 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
131 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง Mechatronics Engineering 3 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
132 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา Mechatronics Engineering 3 3 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
133 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์ Mechatronics Engineering 3 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
134 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์ Mechatronics Engineering 3 1 551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING