ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6101008 นายพรชัย สีโคตร Mechatronics Engineering 1 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
2 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
3 B6101138 นายอณาวิล โกสุม Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
4 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
5 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
6 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
7 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
8 B6101572 นายชนาธิป ปุกตะคุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
9 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
10 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
11 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
12 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
13 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
14 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
15 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
16 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
17 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
18 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
19 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
20 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
21 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
22 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
23 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
24 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
25 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
26 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
27 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
28 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
29 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
30 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
31 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
32 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
33 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
34 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ Mechatronics Engineering 1 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
35 B6137762 นายภูษิต รุมงูเหลือม Mechatronics Engineering 1 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
36 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 1 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
37 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี Mechatronics Engineering 1 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
38 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
39 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน Mechatronics Engineering 1 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
40 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย Mechatronics Engineering 1 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
41 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
42 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย Mechatronics Engineering 1 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
43 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
44 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย Mechatronics Engineering 1 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
45 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง Mechatronics Engineering 1 40 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
46 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
47 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
48 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
49 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
50 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
51 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
52 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
53 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
54 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
55 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
56 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
57 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
58 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
59 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
60 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
61 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
62 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 2 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
63 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
64 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
65 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
66 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
67 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
68 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต Mechatronics Engineering 2 40 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
69 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
70 B6212995 นายธนากร ประมาติกร Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
71 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
72 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
73 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
74 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
75 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
76 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 2 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
77 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
78 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
79 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
80 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
81 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
82 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
83 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
84 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
85 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
86 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
87 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่ Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
88 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
89 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
90 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง Mechatronics Engineering 2 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
91 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
92 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
93 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 2 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
94 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
95 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
96 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
97 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
98 B6101596 นางสาวฐิติกัลยา ผลกระโทก Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
99 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
100 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 3 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
101 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
102 B6101954 นางสาวปิยะดา แสงปัสสา Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
103 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
104 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
105 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
106 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
107 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
108 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
109 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
110 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
111 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
112 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
113 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
114 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค Mechatronics Engineering 3 10 3 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
115 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 3 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
116 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 3 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
117 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 3 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
118 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 3 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
119 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น Mechatronics Engineering 3 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
120 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด Mechatronics Engineering 3 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
121 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 3 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
122 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์ Mechatronics Engineering 3 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
123 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค Mechatronics Engineering 3 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
124 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์ Mechatronics Engineering 3 40 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ