ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
2 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
3 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
4 B6100292 นายนิรันดร์ กงนะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
5 B6100315 นายวุฒินันท์ ก้อนทองดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
6 B6100353 นายอริยวัชร์ กุลสำนัก Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
7 B6100384 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แก้วพวง Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
8 B6100414 นายพงศกร คงสุข Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
9 B6100537 นายฉัตรมงคล เจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
10 B6100612 นายเดชา ดรประทุม Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
11 B6100681 นายสถานนท์ นาควิสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
12 B6100698 นายธีรภัทร์ นิมิตหมื่นไวย Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
13 B6100735 นายสุกฤษฏิ์ ปลื้มกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
14 B6100742 นายสมบูรณ์ ปานสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
15 B6100766 นายปิยะณัฐ ปิยะเสถียร Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
16 B6100858 นายภาณุกฤษณ์ มูลตรีภักดี Mechatronics Engineering 1 40 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
17 B6100865 นายณัฐนนท์ ยิ้มประเสริฐ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
18 B6100957 นายสุรเชฏฐ์ ศรีคำรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
19 B6101077 นายวิริยะ อินทร์แพร Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
20 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
21 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
22 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
23 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
24 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
25 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
26 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
27 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
28 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
29 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
30 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
31 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
32 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
33 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
34 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
35 B6101497 นายชลธี บุญวัง Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
36 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
37 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
38 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
39 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
40 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
41 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
42 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
43 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
44 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
45 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
46 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
47 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
48 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
49 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
50 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
51 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
52 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
53 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
54 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
55 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
56 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
57 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
58 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
59 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 10 0 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
60 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
61 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 1 10 1 551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ