ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
2 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
3 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
4 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
5 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
6 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
7 B6212124 นายปภังกร พลแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
8 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
9 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
10 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
11 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 1 40 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
12 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
13 B6233785 นายSAW YI WAI YAN Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
14 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
15 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
16 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ