ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
2 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
3 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
4 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
5 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
6 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
7 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
8 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
9 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา Mechatronics Engineering 1 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
10 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
11 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
12 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
13 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
14 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
15 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
16 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
17 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
18 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
19 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
20 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์ Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
21 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
22 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
23 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
24 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
25 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์ Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
26 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
27 B6137762 นายภูษิต รุมงูเหลือม Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
28 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
29 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
30 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
31 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์ Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
32 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
33 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
34 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 1 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
35 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 1 0 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
36 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
37 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
38 B6100698 นายธีรภัทร์ นิมิตหมื่นไวย Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
39 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
40 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
41 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
42 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
43 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
44 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
45 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์ Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
46 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
47 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
48 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
49 B6101497 นายชลธี บุญวัง Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
50 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
51 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
52 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์ Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
53 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
54 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
55 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
56 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
57 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
58 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
59 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 2 1 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
60 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
61 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM
62 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 2 3 551364 MODELING AND CONTROL SYSTEM