ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
2 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
3 B6315788 นายชานน จันทร์ดี Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
4 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
5 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
6 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
7 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์ Mechatronics Engineering 1 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
8 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
9 B6415839 นายภาณุพงศ์ บัวเขียว Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10 B6415860 นายชนม์ภักดี เตจ๊ะนา Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
11 B6415907 นายมั่นคง ชัญญาชัย Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
12 B6415969 นางสาวรังสิมันตุ์ พานกระโทก Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
13 B6416089 นายวายุ สุดตา Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
14 B6416164 นายมานพ เอื้อเฟื้อ Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
15 B6416324 นายสุทธิรักษ์ สัชชานนท์ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
16 B6416331 นายพีรพันธ์ ชิตตันสกุล Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
17 B6416355 นายณัฐภัทร กัลยากา Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
18 B6416393 นายณัฐพล แก้วหนุนเมือง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
19 B6416447 นางสาวเนตรดาว เรียบเรียง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
20 B6416492 นายวรพล บุญทศ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
21 B6416508 นายเอกพล รุ่งกุล Mechatronics Engineering 1 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
22 B6416539 นางสาวรชฏวรรณ สืบสาย Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
23 B6416560 นายคณาธิป กรสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
24 B6419141 นายธรรมพจน์ ประทุมโต Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
25 B6421533 นายสหรัฐ พรแช่ม Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
26 B6421564 นายธฤต รุ่งเรืองไพบูลย์ Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
27 B6421724 นายธนาคาร จันสะหา Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
28 B6421731 นายเอกนรินทร์ ทองคำ Mechatronics Engineering 1 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
29 B6424992 นายตะวัน ดาสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
30 B6427962 นายกันต์พงษ์ ศรีวัฒนาธนกุล Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
31 B6429881 นายพงศธร สุวรรณี Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
32 B6431303 นางสาวพรชิตา ปานเขียว Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
33 B6431358 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
34 B6431389 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
35 B6431396 นายอภิเดช อรรถเวทิน Mechatronics Engineering 1 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
36 B6535766 นางสาวศลิษา สืบเพ็ง Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
37 B6537777 นายยุทธนา ปาปะโม Mechatronics Engineering 1 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
38 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง Mechatronics Engineering 2 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
39 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
40 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่ Mechatronics Engineering 2 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
41 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
42 B6402068 นางสาวญาฌิตา เพิ่มทรัพย์ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
43 B6407582 นางสาวเนตรนภา เมืองสันเทียะ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
44 B6415808 นายณภัทร กองจันทร์ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
45 B6415815 นายธีรภัทร เทพสุธรรม Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
46 B6415822 นางสาวภคนันท์ วงค์คง Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
47 B6415877 นางสาวภัทราพร ขาวสุข Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
48 B6416362 นางสาวศลินดา มาลาไทสง Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
49 B6416379 นางสาวภูริตา ผังฉิมพลี Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
50 B6416386 นางสาวศศิธร แก้วกล้า Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
51 B6416423 นายอนนต์ จันทร์แก้ว Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
52 B6416430 นางสาวเปรมวดี ยางสี Mechatronics Engineering 2 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
53 B6416454 นายอัศวิน ศิลป์ดี Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
54 B6421458 นายปรเมษฐ์ บัวส่อง Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
55 B6421465 นายสุวัฒนพงษ์ เพียวสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
56 B6421489 นางสาวธนวรรณ วันริโก Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
57 B6421502 นางสาวอารียา บุญทันเสน Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
58 B6421519 นายฉัตรชัย พึ่งศรี Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
59 B6425098 นางสาวกชกร วนกลาง Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
60 B6425104 นางสาวเมขลา จันทะมาศ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
61 B6428105 นายศุภฤกษ์ ศุทธางกูร Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
62 B6429232 นางสาวศุทรา หิรัญรัตนทัต Mechatronics Engineering 2 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
63 B6430177 นายวรวิทย์ ขุนประจวบ Mechatronics Engineering 2 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION