ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 40 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
2 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
3 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
4 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
5 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
6 B6304379 นางสาวนลินรัตน์ ทาษาวิโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
7 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
8 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
9 B6315269 นายอัคพล การอินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
11 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
12 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
13 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
14 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
15 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
16 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 1 W 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
17 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
18 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
19 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
20 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
21 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
22 B6415853 นายภัทรกร ใจหมื่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
23 B6415884 นายพัทธนันท์ หลายรุ่งเรืองชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
24 B6415921 นายอดิศักดิ์ บุญรักษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
25 B6415945 นายกิตติภูมิ พงษ์รุ่งเรือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
26 B6415952 นายนิมิตร ภิญโญยิ่ง Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
27 B6415983 นายจรัสรวี คงดีเพียร Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
28 B6416010 นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
29 B6416027 นายวสันต์ สัญจรดง Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
30 B6416041 นายสิทธิพร เป่งคอนสาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
31 B6416096 นายวสันต์ บุบผาดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
32 B6416102 นายธนดล อุดมทรัพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
33 B6416133 นายณัฐวุฒิ ฉุยทองดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
34 B6416188 นายชุมพล ภูสำเภา Mechatronics Engineering 1 10 1 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
35 B6416263 นายสหรัฐ บุญลาภ Mechatronics Engineering 1 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
36 B6421526 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติกุล คำภู Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
37 B6421588 นายวีรฐา จำปาทอง Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
38 B6421595 นางสาวสุภาพร จันทร์ไทย Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
39 B6421601 นายณัฐพล สุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
40 B6421618 นายจักรพงศ์ สุวรรณเชษฐ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
41 B6421625 นายเจษฎา ชาญสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
42 B6421649 นายรังสิมันต์ ขุนทอง Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
43 B6421656 นายเฉลิมชาติ เกิดศิลป์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
44 B6421663 นายชวัลวิทย์ ดีเกิด Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
45 B6421670 นายเกียรติศักดิ์ เงางาม Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
46 B6421748 นายอภิสิทธิ์ สินสันเทียะ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
47 B6421755 นายธนพงศ์ หมื่นฤทธิ์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
48 B6422578 นายรณพีร์ วังวงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
49 B6422585 นายภาสกร ลีสอนตะ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
50 B6422592 นายจักรกฤษ โฉสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
51 B6422646 นายธัญญวัฒน์ สุมทุม Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
52 B6425074 นายรุจิพงษ์ จันทร์เขียว Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
53 B6427962 นายกันต์พงษ์ ศรีวัฒนาธนกุล Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
54 B6427993 นายพงษ์พันธ์ ศรีแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
55 B6428013 นายชากร วิริยะ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
56 B6428037 นายอำนาจ โฮมสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
57 B6429218 นายเจนภพ ร่มเย็น Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
58 B6429652 นางสาวราตรี โชคเฉลิม Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
59 B6429836 นายศุภาชัย เจริญครบุรี Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
60 B6429843 นายพัสกร ทองแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
61 B6429898 นายนราธิป หมั่นจำรูญ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
62 B6431310 นายอนุชา พลเยี่ยม Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
63 B6431334 นายธนะพล รัตนะ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
64 B6432331 นายรัตน์ธภูมิ จินตนามาลากิจ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
65 B6432348 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
66 B6537791 นายขวัญชัย เนียมสำโรง Mechatronics Engineering 2 W 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
67 B6416072 นายภัทรพล แสงบัวภา Mechatronics Engineering 3 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
68 B6422608 นายเทวฤทธิ์ ไทยธานี Mechatronics Engineering 3 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
69 B6432294 นายอำนาจ นิลชา Mechatronics Engineering 3 10 3 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
70 B6500023 นายอรรคพล สายคง Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
71 B6500085 นายศรัณย์ พิลึก Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
72 B6500115 นายสกล บุญตะไนย์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
73 B6500122 นายนัฐรุทธ์ คงมั่น Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
74 B6500214 นางสาวสุทธิวรรณ ประสารรส Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
75 B6500344 นายสุริยา พิสาลา Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
76 B6500351 นางสาวอชิราภัช ชำนาญจิตร Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
77 B6500368 นายนัทธพงศ์ พวงศรี Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
78 B6500375 นายณัฐวุฒิ แซ่ลี้ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
79 B6500382 นายอภิสิทธิ์ จุ้ยโต Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
80 B6500399 นายศุภสิทธิ์ ชัยรัตน์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
81 B6500405 นายวรชาติ ทรัพย์ขำ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
82 B6500412 นายพานทองทัพพ์ สุวรรณพึง Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
83 B6500429 นายกฤติน ถุงศิลป์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
84 B6500436 นางสาวสราญจิต ทองอินทร์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
85 B6500443 นางสาวอาทิตยา มวลคำลา Mechatronics Engineering 4 60 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
86 B6500450 นางสาวญานิกา กุณโรจร Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
87 B6500467 นายพจนาท ทองชั้น Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
88 B6500481 นางสาวผ่องพรรณ วิจารณ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
89 B6500498 นายดนัย พวงพั่ว Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
90 B6500504 นายเฉลิมชัย ภารการ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
91 B6500511 นางสาวสิริมา เจ้าสันเทียะ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
92 B6500528 นางสาวพิมพิศา นาชัยฤทธิ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
93 B6500535 นายสิรวิชญ์ มีป้อม Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
94 B6500566 นายพันธกานต์ ผลไธสง Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
95 B6500573 นางสาวณิชา เดชะผล Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
96 B6500610 นายจิรภัทร เจิมขุนทด Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
97 B6523046 นายพีรพัฒน์ เข็งนอก Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
98 B6523053 นางสาวศิริวรรณ เขม้นดี Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
99 B6523060 นายเบญจรงค์ เขื่อนคำนุ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
100 B6523084 นายกรกต จันจินดา Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
101 B6523091 นางสาวดนยา จิตจักเมธา Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
102 B6523121 นางสาววรรณกนก เดชคุ้ม Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
103 B6523138 นายอัตถพล ตันธนโรจน์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
104 B6523145 นายณภัทร นุ่มทอง Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
105 B6523152 นายธนกร บ้งชมโพธิ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
106 B6523176 นายกฤษฎา บุญทา Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
107 B6523183 นางสาวกมลชนก พรมมา Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
108 B6523220 นายธีรพงศ์ มานะต่อ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
109 B6523237 นางสาวณัฐชา มาลัย Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
110 B6523244 นายวงศกร เมียงอารมณ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
111 B6523251 นางสาวกชกร ยุทธกิจเสรี Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
112 B6523299 นางสาววรางคณา สอยสุวรรณ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
113 B6523305 นายพีรพัฒน์ สาสิงห์วัน Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
114 B6523312 นายจิรัชติกรณ์ สีคำแท้ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
115 B6523329 นายภูชิชย์ สุขใจ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
116 B6523336 นายกันตินันท์ สุริยะธรากร Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
117 B6523367 นายปัญญา เอี่ยมสำราญ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
118 B6530167 นายวศิน อนุรักษ์เกียรติ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
119 B6530174 นายมาร์ค อิลเลนชอห์น Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
120 B6530181 นายธัชพล เกษีสังข์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
121 B6530198 นายพงศธร ทองเพชร Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
122 B6530204 นางสาววัลย์ลดา เรียบร้อย Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
123 B6530211 นายดุอา วัชรจิรโสภณ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
124 B6530228 นายนภชาติ ชูทอง Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
125 B6530235 นายปารนัท โนคำ Mechatronics Engineering 4 10 0 551361 INDUSTRIAL AUTOMATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ