ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
2 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
3 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
4 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
5 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
6 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
7 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
8 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
9 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
11 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
12 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
13 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
14 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
15 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
16 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 1 W 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
17 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
18 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
19 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
20 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
21 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
22 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
23 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
24 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
25 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
26 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
27 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 1 W 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
28 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
29 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
30 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
31 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
32 B6315290 นางสาวกมลภพ ทำนุ Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
33 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
34 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
35 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
36 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
37 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
38 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
39 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
40 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
41 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
42 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
43 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ