ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
2 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
3 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
4 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
5 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
6 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
7 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
8 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
9 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
11 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
12 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
13 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 1 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
14 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
15 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
16 B6213015 นายสุริยา บุญยก Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
17 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา Mechatronics Engineering 1 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
18 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
19 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
20 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
21 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
22 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
23 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
24 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
25 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
26 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
27 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
28 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
29 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
30 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
31 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
32 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
33 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี Mechatronics Engineering 1 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
34 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
35 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
36 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
37 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
38 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
39 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
40 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
41 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
42 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
43 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
44 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
45 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
46 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
47 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
48 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
49 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
50 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
51 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
52 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
53 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
54 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
55 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
56 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
57 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
58 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
59 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
60 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
61 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชชนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
62 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
63 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
64 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 2 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
65 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
66 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
67 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
68 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
69 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
70 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
71 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
72 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
73 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
74 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
75 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 2 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
76 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
77 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
78 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
79 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
80 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
81 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
82 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
83 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
84 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
85 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
86 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
87 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
88 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
89 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
90 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
91 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
92 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
93 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
94 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
95 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ Mechatronics Engineering 3 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
96 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
97 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
98 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
99 B6212278 นายธนพล คำจันทร์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
100 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
101 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
102 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
103 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
104 B6212421 นายอลงกต สีพลัง Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
105 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 3 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
106 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
107 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
108 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
109 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
110 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
111 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก Mechatronics Engineering 3 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
112 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ Mechatronics Engineering 3 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
113 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ Mechatronics Engineering 3 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
114 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 4 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
115 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง Mechatronics Engineering 4 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
116 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย Mechatronics Engineering 4 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
117 B6211752 นายนุชา ถำวาปี Mechatronics Engineering 4 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
118 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 4 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
119 B6212124 นายปภังกร พลแสน Mechatronics Engineering 4 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
120 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 4 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
121 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่ Mechatronics Engineering 4 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
122 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ Mechatronics Engineering 4 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
123 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้ Mechatronics Engineering 4 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
124 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 4 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
125 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา Mechatronics Engineering 4 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
126 B6233785 Mr.SAW YI WAI YAN Mechatronics Engineering 4 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
127 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา Mechatronics Engineering 4 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
128 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา Mechatronics Engineering 4 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
129 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
130 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
131 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
132 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
133 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 5 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
134 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
135 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
136 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
137 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
138 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 5 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
139 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
140 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
141 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
142 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
143 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว Mechatronics Engineering 5 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
144 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
145 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
146 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย Mechatronics Engineering 5 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
147 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
148 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
149 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
150 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
151 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
152 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
153 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
154 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
155 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
156 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 5 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
157 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 5 10 3 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
158 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
159 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
160 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
161 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 5 10 1 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
162 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
163 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม Mechatronics Engineering 5 10 0 551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ