ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
2 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 1 10 3 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
3 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
4 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
5 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
6 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
7 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
8 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
9 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
10 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
11 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
12 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
13 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
14 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
15 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
16 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
17 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
18 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
19 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
20 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
21 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
22 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
23 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
24 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
25 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
26 B6329846 นายไกรวี คงคากูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
27 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
28 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
29 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
30 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
31 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
32 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
33 B6335267 นายพชร บุตรศิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
34 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
35 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
36 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์ Mechatronics Engineering 2 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
37 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
38 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
39 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 2 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
40 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 2 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
41 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 2 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
42 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
43 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
44 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
45 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 2 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
46 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
47 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
48 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
49 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
50 B6315269 นายอัคพล การอินทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
51 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
52 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
53 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
54 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
55 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
56 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
57 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง Mechatronics Engineering 2 10 3 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
58 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
59 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
60 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
61 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
62 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
63 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
64 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
65 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
66 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
67 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู Mechatronics Engineering 2 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
68 B6323820 นายนันท์ กุลธรวณิชย์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
69 B6323837 นายวัลลภ คำโสม Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
70 B6323851 นายอนุวัฒน์ ผลโคกสูง Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
71 B6323875 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นท้าว Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
72 B6323882 นายพลวัต พอกพูน Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
73 B6323905 นางสาวชนนิกานต์ ประกอบเกื้อ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
74 B6323912 นางสาวไอลดา พลทัดสา Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
75 B6323929 นายวรณัฐ นาคบาตร์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
76 B6323943 นายชาญเดช วิรุณพันธ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
77 B6323950 นายสุธิพันธ์ เชื้ออาลย์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
78 B6323974 นายวงศธร ฮุยนอก Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
79 B6323981 นายรัตนพล สมนึก Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
80 B6323998 นายธนกร สง่าจิตร Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
81 B6324001 นายกอบชนม์ ชัยปัญญา Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
82 B6324018 นายอลงกรณ์ หงษ์ทอง Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
83 B6324056 นายพงศธร ด่านลัมจาก Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
84 B6324063 นางสาวลัดดาวรรณ ปักกาโร Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
85 B6324087 นายสิริปัญญา วิสาการ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
86 B6324636 นายภคณัฐ ตุตาโน Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
87 B6324643 นายธนาธิป ศรลัมภ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
88 B6324650 นายทวีศักดิ์ นามประเทือง Mechatronics Engineering 3 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
89 B6329778 นางสาวมณีรัตน์ คุณบุราณ Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
90 B6329815 นายธนพล ชินทวัน Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
91 B6334765 นายรัฐศาสตร์ อ้ายจักร Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
92 B6334772 นายธีร์ธวัช ปัญญาแวว Mechatronics Engineering 3 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ