ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
2 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
3 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
4 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
5 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
6 B6208769 นายวรวิท บัวเคน Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
7 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
8 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
9 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
10 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
11 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
12 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
13 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
14 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
15 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
16 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
17 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
18 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
19 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
20 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
21 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
22 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 1 10 1 551263 THERMO-FLUID SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ