ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
2 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
3 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
4 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
5 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
6 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
7 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
8 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
9 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
11 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
12 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
13 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
14 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
15 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
16 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
17 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ Mechatronics Engineering 1 W 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
18 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
19 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
20 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
21 B6237226 นายธนพล ระลึก PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
22 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
23 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
24 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
25 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
26 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
27 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
28 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
29 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
30 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
31 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
32 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
33 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
34 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
35 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
36 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
37 B6336882 นายธนากร ทองล้วน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
38 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551262 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ