ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
2 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
3 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
4 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
5 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
6 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
7 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
8 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
9 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 1 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
11 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
12 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
13 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
14 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
15 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
16 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
17 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
18 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
19 B6211752 นายนุชา ถำวาปี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
20 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
21 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
22 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
23 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
24 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
25 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 1 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
26 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
27 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
28 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
29 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
30 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
31 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
32 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
33 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
34 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
35 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
36 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
37 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
38 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
39 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
40 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
41 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
42 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
43 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
44 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
45 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
46 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
47 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
48 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
49 B6234232 นายไชยภพ บางสอน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
50 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
51 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
52 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
53 B6237226 นายธนพล ระลึก PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
54 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
55 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
56 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
57 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
58 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
59 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
60 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
61 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
62 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
63 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
64 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
65 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
66 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
67 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
68 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
69 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
70 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
71 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 2 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
72 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
73 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
74 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
75 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
76 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
77 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
78 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
79 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
80 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
81 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
82 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
83 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
84 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
85 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
86 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
87 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
88 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
89 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
90 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
91 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
92 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
93 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
94 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
95 B6212124 นายปภังกร พลแสน Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
96 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
97 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
98 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
99 B6212278 นายธนพล คำจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
100 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
101 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
102 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
103 B6212421 นายอลงกต สีพลัง Mechatronics Engineering 2 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
104 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
105 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
106 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
107 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
108 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
109 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
110 B6212735 นายชยางกูร มุสิกขะพันธ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
111 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
112 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
113 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
114 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
115 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
116 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
117 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
118 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
119 B6233785 นายซอยีไวยัน Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
120 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
121 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
122 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
123 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
124 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
125 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
126 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
127 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
128 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
129 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
130 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
131 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
132 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
133 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
134 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
135 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
136 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
137 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
138 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
139 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
140 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
141 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
142 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ