ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
2 B6105549 นายรชต ฉันทนาวิวัฒน์โชติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
3 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
4 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
5 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
6 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
7 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
8 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
9 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
11 B6212698 นายธนพล อินตรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
12 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
13 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
14 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
15 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
16 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
17 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
18 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
19 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
20 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
21 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
22 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
23 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
24 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
25 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
26 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
27 B6212902 นายนราธิป มูลพาที Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
28 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
29 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
30 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
31 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
32 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
33 B6212995 นายธนากร ประมาติกร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
34 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
35 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
36 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
37 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
38 B6213053 นายสรฤทธิ์ ต้นจันทร์ Mechatronics Engineering 1 60 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
39 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
40 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
41 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
42 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
43 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
44 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
45 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
46 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
47 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
48 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
49 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
50 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
51 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
52 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
53 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
54 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
55 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
56 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
57 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
58 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
59 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
60 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
61 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
62 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
63 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
64 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
65 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
66 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
67 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
68 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
69 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
70 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
71 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
72 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
73 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
74 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
75 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
76 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ