ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
2 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
3 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
4 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
5 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
6 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
7 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
8 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
9 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
11 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม Mechatronics Engineering 1 W 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
12 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
13 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
14 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
15 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
16 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
17 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
18 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
19 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
20 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
21 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
22 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
23 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
24 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
25 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
26 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
27 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
28 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
29 B6315207 นายอรรถพล ดวงแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
30 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
31 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
32 B6315269 นายอัคพล การอินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
33 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
34 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
35 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
36 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
37 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
38 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
39 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
40 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
41 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
42 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
43 B6324605 นายอดิศักดิ์ ชัยงาม Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
44 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
45 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
46 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
47 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
48 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
49 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
50 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
51 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
52 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
53 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
54 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
55 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
56 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
57 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
58 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
59 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
60 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
61 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
62 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
63 B6336486 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
64 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
65 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
66 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
67 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
68 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
69 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
70 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
71 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
72 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
73 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
74 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
75 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
76 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ