ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
2 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
3 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
4 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
5 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
6 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
7 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
8 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
9 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
11 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
12 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
13 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
14 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
15 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
16 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
17 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
18 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
19 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
20 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
21 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
22 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
23 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
24 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
25 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
26 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
27 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
28 B6212520 นายรณภูมิ วิสานนิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
29 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
30 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
31 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
32 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
33 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
34 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
35 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
36 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
37 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
38 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
39 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
40 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
41 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
42 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
43 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
44 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
45 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
46 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
47 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
48 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
49 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
50 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
51 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
52 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
53 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
54 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
55 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
56 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
57 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
58 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
59 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
60 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
61 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
62 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
63 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
64 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
65 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
66 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
67 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
68 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
69 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
70 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
71 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
72 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
73 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
74 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
75 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
76 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
77 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
78 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
79 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
80 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
81 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
82 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
83 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
84 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
85 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
86 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
87 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
88 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
89 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
90 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
91 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
92 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
93 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
94 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน Mechatronics Engineering 2 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
95 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
96 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
97 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
98 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
99 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
100 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
101 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
102 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
103 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
104 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
105 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
106 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
107 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
108 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
109 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
110 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
111 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
112 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
113 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
114 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
115 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
116 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
117 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551261 MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ