ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
2 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
3 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
4 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
5 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
6 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา Mechatronics Engineering 1 W 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
7 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
8 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
9 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
10 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
11 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
12 B6105549 นายสมภพ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
13 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
14 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
15 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
16 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
17 B6137762 นายภูษิต รุมงูเหลือม Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
18 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
19 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
20 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
21 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
22 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
23 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
24 B6203788 นายมังกร บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
25 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
26 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
27 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
28 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 1 W 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
29 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
30 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
31 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
32 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
33 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
34 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
35 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
36 B6212520 นายรณภูมิ วิสานนิตย์ Mechatronics Engineering 1 W 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
37 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
38 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
39 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
40 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
41 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
42 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
43 B6212896 นายชานนท์ มะณี Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
44 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
45 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
46 B6213015 นายสุริยา บุญยก Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
47 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
48 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
49 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
50 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
51 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
52 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
53 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
54 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
55 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
56 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
57 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
58 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
59 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
60 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
61 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
62 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
63 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
64 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
65 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
66 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
67 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
68 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
69 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
70 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
71 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
72 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
73 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
74 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
75 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม Mechatronics Engineering 1 W 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
76 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
77 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 1 W 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
78 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
79 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ