ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
2 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
3 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
4 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
5 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 1 W 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
6 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
7 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
8 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
9 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
10 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
11 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
12 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
13 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
14 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
15 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
16 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
17 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
18 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
19 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
20 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 1 W 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
21 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
22 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
23 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
24 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
25 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
26 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
27 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
28 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
29 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
30 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
31 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
32 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
33 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
34 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง Mechatronics Engineering 1 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
35 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
36 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
37 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
38 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม Mechatronics Engineering 1 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
39 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
40 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
41 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
42 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
43 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
44 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
45 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
46 B6335304 นางสาวภัทราพร บุญชู Mechatronics Engineering 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
47 B6336486 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
48 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
49 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
50 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
51 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
52 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
53 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ Mechatronics Engineering 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
54 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
55 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
56 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
57 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
58 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
59 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
60 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
61 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
62 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
63 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
64 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
65 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
66 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
67 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
68 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
69 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว PRECISION ENGINEERING 2 W 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
70 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
71 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
72 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
73 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
74 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
75 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
76 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
77 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
78 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี Mechatronics Engineering 2 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
79 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
80 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
81 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
82 B6315740 นายนรพล วัดคำ Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
83 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
84 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
85 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
86 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
87 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
88 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา Mechatronics Engineering 2 10 3 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
89 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
90 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
91 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร Mechatronics Engineering 2 10 1 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
92 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี Mechatronics Engineering 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
93 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
94 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
95 B6336882 นายธนากร ทองล้วน PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
96 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
97 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
98 B6337209 นายสธน หนูเมือง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551251 ENGINEERING MATHEMATICS III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ