ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
2 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
3 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 1 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
4 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
5 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
6 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
7 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
8 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
9 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
10 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 1 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
11 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
12 B6315313 นายเอนก ด้านซอม Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
13 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
14 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
15 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
16 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
17 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
18 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
19 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
20 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ Mechatronics Engineering 1 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
21 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
22 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
23 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
24 B6315788 นายชานน จันทร์ดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
25 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
26 B6320959 นายนภดล กองทุน Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
27 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
28 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
29 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
30 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
31 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
32 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
33 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
34 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย Mechatronics Engineering 1 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
35 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
36 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
37 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
38 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
39 B6331467 นายไอซ์ พูนผล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
40 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
41 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
42 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี Mechatronics Engineering 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
43 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
44 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
45 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด PRECISION ENGINEERING 1 W 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
46 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 2 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
47 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 2 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
48 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 2 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
49 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
50 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
51 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
52 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
53 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต Mechatronics Engineering 2 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
54 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
55 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
56 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
57 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
58 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
59 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
60 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
61 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
62 B6329846 นายไกรวี คงคากูล Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
63 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่ Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
64 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
65 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
66 B6335267 นายพชร บุตรศิลา Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
67 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
68 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
69 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
70 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
71 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 3 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
72 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 3 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
73 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี Mechatronics Engineering 3 W 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
74 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
75 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
76 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
77 B6315207 นายอรรถพล ดวงแก้ว Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
78 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
79 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
80 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
81 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
82 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
83 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
84 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
85 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
86 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่ Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
87 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
88 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
89 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี Mechatronics Engineering 3 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
90 B6324605 นายอดิศักดิ์ ชัยงาม Mechatronics Engineering 3 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
91 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
92 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
93 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
94 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
95 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
96 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
97 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
98 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช Mechatronics Engineering 3 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
99 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์ Mechatronics Engineering 3 60 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
100 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
101 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
102 B6336608 นายวีระชิต เวียงจันทร์ PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
103 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
104 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
105 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
106 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 4 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
107 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 4 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
108 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย Mechatronics Engineering 4 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
109 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี PRECISION ENGINEERING 4 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
110 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 4 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
111 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี Mechatronics Engineering 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
112 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
113 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง Mechatronics Engineering 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
114 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
115 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ Mechatronics Engineering 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
116 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล Mechatronics Engineering 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
117 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
118 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ Mechatronics Engineering 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
119 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา Mechatronics Engineering 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
120 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง Mechatronics Engineering 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
121 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม Mechatronics Engineering 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
122 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
123 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
124 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
125 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์ PRECISION ENGINEERING 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
126 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
127 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
128 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
129 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
130 B6336479 นายโสภณ พรหมมา PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
131 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
132 B6336523 นายวรโชติ มีลา PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
133 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง PRECISION ENGINEERING 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
134 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
135 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
136 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
137 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา PRECISION ENGINEERING 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
138 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
139 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร PRECISION ENGINEERING 4 10 3 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
140 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
141 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา PRECISION ENGINEERING 4 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
142 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ PRECISION ENGINEERING 4 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
143 B6323820 นายนันท์ กุลธรวณิชย์ Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
144 B6323837 นายวัลลภ คำโสม Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
145 B6323851 นายอนุวัฒน์ ผลโคกสูง Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
146 B6323875 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นท้าว Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
147 B6323882 นายพลวัต พอกพูน Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
148 B6323905 นางสาวชนนิกานต์ ประกอบเกื้อ Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
149 B6323912 นางสาวไอลดา พลทัดสา Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
150 B6323929 นายวรณัฐ นาคบาตร์ Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
151 B6323936 นายสุจินดา พนาลิกุล Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
152 B6323943 นายชาญเดช วิรุณพันธ์ Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
153 B6323950 นายสุธิพันธ์ เชื้ออาลย์ Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
154 B6323974 นายวงศธร ฮุยนอก Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
155 B6323981 นายรัตนพล สมนึก Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
156 B6323998 นายธนกร สง่าจิตร Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
157 B6324001 นายกอบชนม์ ชัยปัญญา Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
158 B6324018 นายอลงกรณ์ หงษ์ทอง Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
159 B6324056 นายพงศธร ด่านลัมจาก Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
160 B6324063 นางสาวลัดดาวรรณ ปักกาโร Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
161 B6324087 นายสิริปัญญา วิสาการ Mechatronics Engineering 5 10 0 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
162 B6324100 นายไตรภพ ไชยคำภา Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
163 B6324636 นายภคณัฐ ตุตาโน Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
164 B6324643 นายธนาธิป ศรลัมภ์ Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
165 B6324650 นายทวีศักดิ์ นามประเทือง Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
166 B6329778 นางสาวมณีรัตน์ คุณบุราณ Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
167 B6329815 นายธนพล ชินทวัน Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
168 B6334765 นายรัฐศาสตร์ อ้ายจักร Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
169 B6334772 นายธีร์ธวัช ปัญญาแวว Mechatronics Engineering 5 10 1 551155 ENGINEERING MATHEMATIC II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ