ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
2 B6101077 นายวิริยะ อินทร์แพร Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
3 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
4 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
5 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
6 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
7 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
8 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
9 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
10 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
11 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
12 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
13 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
14 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
15 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
16 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
17 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
18 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
19 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
20 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
21 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
22 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
23 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
24 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
25 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
26 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
27 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
28 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
29 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
30 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
31 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
32 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
33 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
34 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
35 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
36 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
37 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
38 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
39 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
40 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
41 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
42 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
43 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
44 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
45 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
46 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
47 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
48 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
49 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
50 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
51 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
52 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
53 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
54 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
55 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
56 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
57 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
58 B6315269 นายอัคพล การอินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
59 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
60 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
61 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
62 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
63 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
64 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
65 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
66 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
67 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
68 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
69 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
70 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
71 B6323936 นายสุจินดา พนาลิกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
72 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
73 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
74 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
75 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
76 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
77 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
78 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
79 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
80 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
81 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
82 B6329846 นายไกรวี คงคากูล Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
83 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
84 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
85 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
86 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่ Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
87 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
88 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
89 B6330330 นายนที บุษรา Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
90 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
91 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม Mechatronics Engineering 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
92 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู Mechatronics Engineering 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
93 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
94 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
95 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
96 B6336479 นายโสภณ พรหมมา PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
97 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
98 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
99 B6336523 นายวรโชติ มีลา PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
100 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
101 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
102 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
103 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
104 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
105 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
106 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
107 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
108 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
109 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
110 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
111 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด PRECISION ENGINEERING 1 W 0 551154 PHYSICS-MECHANICS
112 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
113 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
114 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
115 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
116 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
117 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล Mechatronics Engineering 2 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
118 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล Mechatronics Engineering 2 40 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
119 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์ Mechatronics Engineering 2 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
120 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์ Mechatronics Engineering 2 40 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
121 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ Mechatronics Engineering 2 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
122 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์ Mechatronics Engineering 2 W 3 551154 PHYSICS-MECHANICS
123 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ Mechatronics Engineering 2 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
124 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน Mechatronics Engineering 2 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
125 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด PRECISION ENGINEERING 2 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
126 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ Mechatronics Engineering 2 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
127 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
128 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PRECISION ENGINEERING 2 W 1 551154 PHYSICS-MECHANICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ