ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
2 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
3 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
4 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
5 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
6 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
7 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
8 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
9 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
10 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
11 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
12 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
13 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
14 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
15 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
16 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
17 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
18 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
19 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
20 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
21 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
22 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 1 10 0 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
23 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
24 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
25 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
26 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 1 10 1 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ