ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
2 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
3 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
4 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
5 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
6 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
7 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
8 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
9 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
10 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
11 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
12 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
13 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
14 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
15 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
16 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
17 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
18 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
19 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
20 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
21 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
22 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
23 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
24 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
25 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
26 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
27 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
28 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
29 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
30 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
31 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
32 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
33 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
34 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
35 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
36 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
37 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
38 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
39 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
40 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
41 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
42 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
43 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
44 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
45 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
46 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
47 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
48 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
49 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
50 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
51 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
52 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
53 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
54 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
55 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
56 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
57 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
58 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
59 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
60 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
61 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
62 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
63 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
64 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
65 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
66 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
67 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
68 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
69 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
70 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
71 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
72 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
73 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
74 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
75 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
76 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
77 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
78 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
79 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
80 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
81 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 10 1 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
82 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
83 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
84 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ