ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
2 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 0 525463 MECHANICAL ENGINEERING PRE-PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ