ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
2 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
3 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 1 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
4 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 1 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
5 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
6 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
7 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 1 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
8 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
9 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 1 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
10 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
11 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
12 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
13 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
14 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
15 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
16 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
17 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 1 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
18 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
19 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
20 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
21 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
22 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
23 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
24 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
25 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
26 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
27 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
28 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
29 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
30 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
31 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 1 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
32 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
33 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
34 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
35 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
36 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
37 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
38 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
39 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
40 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
41 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
42 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
43 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
44 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
45 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 1 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
46 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
47 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
48 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
49 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
50 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
51 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
52 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
53 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
54 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
55 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 2 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
56 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
57 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
58 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
59 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
60 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 2 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
61 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
62 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
63 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
64 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
65 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
66 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
67 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
68 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
69 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
70 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
71 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
72 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
73 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
74 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
75 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
76 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 2 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
77 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
78 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 2 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
79 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
80 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
81 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
82 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
83 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
84 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
85 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 2 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
86 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
87 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
88 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 2 10 3 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
89 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 2 10 0 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
90 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 2 10 1 525443 THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ