ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 1 10 0 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 3 10 3 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด ME 3 10 1 525341 BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ