ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
2 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
3 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
4 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
5 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
6 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
7 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
8 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
9 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
10 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
11 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
12 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
13 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
14 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
15 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
16 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
17 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
18 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
19 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
20 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
21 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
22 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 1 10 1 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
23 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
24 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
25 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
26 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
27 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 10 1 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
28 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
29 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 1 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
30 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
31 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 1 10 1 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
32 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
33 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
34 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
35 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
36 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
37 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
38 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
39 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
40 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
41 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
42 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
43 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 1 10 1 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
44 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
45 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
46 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
47 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
48 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
49 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
50 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
51 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
52 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 1 10 1 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
53 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
54 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
55 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
56 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
57 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
58 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
59 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
60 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
61 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
62 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
63 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
64 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
65 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
66 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
67 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
68 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
69 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
70 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
71 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
72 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
73 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
74 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
75 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
76 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
77 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
78 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
79 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
80 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
81 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
82 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
83 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
84 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
85 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
86 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
87 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
88 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
89 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
90 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
91 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
92 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 1 10 1 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
93 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 1 10 0 525216 COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERING PROFESSIONALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ