ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
2 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
3 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
4 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
5 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
6 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
7 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
8 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
9 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
10 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
11 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
12 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
13 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
14 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
15 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
16 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
17 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
18 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
19 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
20 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
21 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
22 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
23 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
24 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
25 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
26 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
27 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
28 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
29 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
30 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
31 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
32 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
33 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
34 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
35 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
36 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
37 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
38 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
39 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
40 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
41 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
42 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
43 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
44 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
45 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
46 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 3 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
47 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
48 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 3 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
49 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
50 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
51 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
52 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
53 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
54 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
55 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
56 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
57 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 3 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
58 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
59 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
60 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
61 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
62 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
63 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
64 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
65 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
66 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
67 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
68 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
69 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 3 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
70 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
71 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
72 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
73 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
74 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
75 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
76 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
77 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
78 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 3 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
79 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 3 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
80 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
81 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 3 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
82 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
83 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
84 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
85 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
86 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
87 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
88 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
89 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 3 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ