ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
2 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
3 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
4 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
5 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
6 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
7 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
8 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
9 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
10 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
11 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
12 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
13 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
14 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
15 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
16 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
17 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
18 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
19 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
20 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
21 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
22 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
23 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
24 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
25 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
26 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
27 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
28 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
29 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
30 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
31 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
32 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
33 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
34 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
35 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
36 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
37 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
38 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
39 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
40 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
41 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
42 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
43 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
44 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
45 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
46 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
47 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา ME 1 W 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
48 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
49 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 1 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
50 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
51 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
52 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 2 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
53 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 2 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
54 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
55 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
56 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
57 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 2 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
58 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
59 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
60 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
61 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
62 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
63 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
64 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
65 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 2 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
66 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
67 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
68 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
69 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
70 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
71 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
72 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
73 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
74 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
75 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
76 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
77 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
78 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
79 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
80 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
81 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
82 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
83 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
84 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
85 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
86 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
87 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
88 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
89 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 2 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
90 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 2 10 0 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
91 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
92 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
93 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 2 10 3 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
94 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
95 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
96 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 2 10 1 525215 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ