ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
2 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
3 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
4 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
5 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
6 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
7 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
8 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
9 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
10 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
11 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
12 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
13 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
14 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
15 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
16 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
17 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา ME 1 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
18 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
19 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
20 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
21 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
22 B6321413 นายธนพล ทองเพชร ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
23 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
24 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
25 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
26 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
27 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
28 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
29 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
30 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์ ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
31 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
32 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด ME 1 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
33 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
34 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
35 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
36 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
37 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
38 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
39 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
40 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
41 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
42 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
43 B6305772 นายจตุพล มะสุใส ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
44 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
45 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
46 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
47 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
48 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
49 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
50 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
51 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
52 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
53 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
54 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
55 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
56 B6321710 นายชรินธร นาคเสน ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
57 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
58 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
59 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
60 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
61 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
62 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
63 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
64 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
65 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์ ME 2 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
66 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
67 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
68 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
69 B6306991 นายธีรพล หวังดี ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
70 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
71 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
72 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
73 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
74 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
75 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
76 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
77 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
78 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
79 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
80 B6326227 นายไชยพศ สีนุด ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
81 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์ ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
82 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
83 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส ME 3 10 3 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
84 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ ME 3 10 0 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
85 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน ME 3 10 1 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ