ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
2 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 1 40 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
3 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ EE 1 40 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
4 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 1 10 1 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
5 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 1 10 1 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
6 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
7 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
8 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
9 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
10 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
11 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 10 1 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
12 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 10 1 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
13 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 1 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
14 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
15 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
16 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
17 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 1 10 1 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
18 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 1 10 1 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
19 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร EE 1 10 0 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ