ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
2 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
3 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
4 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
5 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
6 B6301965 นายตะวัน งามแสง EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
7 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
8 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
9 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
11 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ EE 1 10 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
12 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
13 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
14 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
15 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
16 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
17 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
18 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
19 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
20 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
21 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
22 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
23 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
24 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
25 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
26 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
27 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
28 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
29 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
30 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ EE 1 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
31 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
32 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
33 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
34 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
35 B6302368 นายพงศกร บุญหนา EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
36 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
37 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
38 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
39 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
40 B6306427 นายปาณสาน สินนอก EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
41 B6307325 นายปฏิพล นิยม EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
42 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
43 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
44 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
45 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
46 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
47 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
48 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
49 B6311629 นายชัยมงคล จรกร EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
50 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
51 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
52 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
53 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
54 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
55 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
56 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
57 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
58 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
59 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
60 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน EE 2 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
61 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
62 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
63 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
64 B6304348 นายภานุ บุญรอด EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
65 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
66 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
67 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
68 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
69 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
70 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
71 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
72 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
73 B6310912 นายพศิน แซ่กู้ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
74 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
75 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล EE 3 10 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
76 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
77 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์ EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
78 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
79 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
80 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา EE 3 10 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ