ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
2 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
3 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
4 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
5 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
6 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
7 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
8 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
9 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
10 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
11 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
12 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
13 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
14 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
15 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
16 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
17 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
18 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
19 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
20 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
21 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
22 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
23 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
24 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
25 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
26 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
27 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
28 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
29 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
30 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
31 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
32 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
33 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
34 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
35 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
36 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
37 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
38 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
39 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
40 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
41 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
42 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
43 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 2 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
44 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
45 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
46 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
47 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 2 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
48 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
49 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
50 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
51 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
52 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
53 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 2 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
54 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 2 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
55 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
56 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
57 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
58 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 2 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
59 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
60 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
61 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
62 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 3 3 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
63 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
64 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
65 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
66 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
67 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
68 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
69 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
70 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
71 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
72 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
73 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
74 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
75 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
76 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
77 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
78 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
79 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
80 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
81 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
82 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
83 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
84 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
85 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
86 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
87 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
88 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 3 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
89 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY