ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
2 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
3 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
4 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
5 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
6 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
7 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
8 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
9 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ ME 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
10 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
11 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
12 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
13 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
14 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
15 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
16 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา Automotive Engineering 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
17 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
18 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
19 B6115951 นายภัคพล สุพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
20 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 1 525465 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ