ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ Mechatronics Engineering 1 W 1 551162 ENGINEERING DRAWING
2 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
3 B6315313 นายเอนก ด้านซอม Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
4 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
5 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
6 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล Mechatronics Engineering 1 60 1 551162 ENGINEERING DRAWING
7 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
8 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
9 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
10 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
11 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
12 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
13 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
14 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
15 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม Mechatronics Engineering 1 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
16 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
17 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
18 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
19 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
20 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
21 B6320959 นายนภดล กองทุน Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
22 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
23 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ Mechatronics Engineering 1 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
24 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
25 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
26 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
27 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
28 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
29 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
30 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา Mechatronics Engineering 1 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
31 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
32 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู Mechatronics Engineering 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
33 B6336592 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 1 60 0 551162 ENGINEERING DRAWING
34 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
35 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
36 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
37 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
38 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
39 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
40 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
41 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
42 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
43 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
44 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
45 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
46 B6337612 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
47 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
48 B6337681 นางสาวสนธยา มาตรแสง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
49 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง PRECISION ENGINEERING 1 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
50 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์ Mechatronics Engineering 2 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
51 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
52 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
53 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
54 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
55 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
56 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
57 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
58 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
59 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
60 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
61 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
62 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
63 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
64 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
65 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
66 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา Mechatronics Engineering 2 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
67 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
68 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
69 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
70 B6315788 นายชานน จันทร์ดี Mechatronics Engineering 2 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
71 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
72 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
73 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
74 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี Mechatronics Engineering 2 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
75 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
76 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม Mechatronics Engineering 2 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
77 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
78 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
79 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช Mechatronics Engineering 2 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
80 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
81 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
82 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
83 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา Mechatronics Engineering 2 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
84 B6329846 นายไกรวี คงคากูล Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
85 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
86 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
87 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
88 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร Mechatronics Engineering 2 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
89 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
90 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
91 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
92 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
93 B6331467 นายไอซ์ พูนผล PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
94 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
95 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
96 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช Mechatronics Engineering 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
97 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์ Mechatronics Engineering 2 60 0 551162 ENGINEERING DRAWING
98 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
99 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
100 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
101 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
102 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
103 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
104 B6208769 นายวรวิท บัวเคน Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
105 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
106 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
107 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
108 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
109 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
110 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
111 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
112 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
113 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
114 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
115 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
116 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
117 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
118 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
119 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
120 B6315061 นายธรานนท์ ประสพหมู่ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
121 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
122 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
123 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
124 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
125 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
126 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
127 B6315740 นายนรพล วัดคำ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
128 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
129 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
130 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
131 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
132 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
133 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
134 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
135 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
136 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
137 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
138 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
139 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
140 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
141 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
142 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด Mechatronics Engineering 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
143 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
144 B6336479 นายโสภณ พรหมมา PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
145 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
146 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
147 B6336523 นายวรโชติ มีลา PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
148 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
149 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
150 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
151 B6337209 นายสธน หนูเมือง PRECISION ENGINEERING 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
152 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์ PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
153 B6337452 นายธนกร กงทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551162 ENGINEERING DRAWING
154 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน Mechatronics Engineering 3 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
155 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
156 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
157 B6337698 นายบุณยวัต มานุวงศ์ PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
158 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
159 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551162 ENGINEERING DRAWING
160 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์ PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551162 ENGINEERING DRAWING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ