ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6402860 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
2 M6402877 นายชนภัย คงสงวนวงษ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
3 M6402884 นางสาวมณีรัตน์ รักชีพ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
4 M6402891 นายนิติพัฒน์ ธิติธนันต์ชัย MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
5 M6402907 นางสาวณัฐนรี นรพงษ์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ