ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6401948 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
2 M6401955 นายกวินท์ ศรีสมภาร MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
3 M6401962 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
4 M6401979 นายสาคร ชูศรีสุข MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
5 M6401986 นายวีรภัทร พงษ์จีน MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
6 M6401993 นางสาวอริสา โสภาศุภวัตร MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
7 M6402006 นายวุฒิศักดิ์ ชื่นวัฒนมงคล MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 3 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
8 M6402013 นายรชตะ รองเลื่อน MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
9 M6402020 นายธาดา ม่วงเขียว MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
10 M6402037 นายสาธิพงษ์ อุทา MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
11 M6402044 นายคีรีย์ ชำกูล MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
12 M6402051 นายปวีณ หินเมืองเก่า MECHATRONICS ENGINEERING 1 60 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
13 M6402068 นายป้องกัน วารีกุล MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
14 M6402075 นายปริญญวัฒน์ นันทเสนา MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
15 M6402082 นายประดุง เชื้อสามารถ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
16 M6402099 นายเมธาวี โนนสระคู MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
17 M6402105 นายวิทยา เอี่ยมสอาด MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
18 M6402112 นายพงศักดิ์ สุวรรณรงค์ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
19 M6402129 นายชัยธวัช เสมอถุง MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
20 M6402136 นายภูกริช ก้องเศรษฐกุล MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
21 M6402143 นายสถาพร ไชยเจริญ MECHATRONICS ENGINEERING 1 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
22 D6301064 นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
23 M6302795 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ตั๊น MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
24 M6303341 นายปฏิภาน นิ่มธานี MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
25 M6303358 นายณัฐวัตร ลำภา MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
26 M6303365 นายอภิศักดิ์ ทองมี MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
27 M6303372 นางสาวสิวพิชญ์ อุปพงศ์ MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
28 M6303389 นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
29 M6303396 นายรัชถะพงศ์ ฤทธิ์ธงไชยเลิศ MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
30 M6303402 นายรัตนชัย เพ็งเภา MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
31 M6303419 นายชัยรัชต์ สมบุญดี MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
32 M6303426 นางสาวสุดารัตน์ จรจังหรีด MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
33 M6303440 นายสุรสิทธิ์ รัตน์ศิริบัณฑิต MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
34 M6303457 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
35 M6400019 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
36 M6401726 นายปัณณทัต ปิติกุลวรภัทร MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
37 M6401733 นายสุรสีห์ ชาวสวน MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
38 M6401740 นายบุญธรรม พูนสำโรง MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
39 M6401757 นายสุรสีห์ สมพลกรัง MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
40 M6401764 นายศุภกร นวนกาง MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
41 M6401771 นายนครินทร์ เป็นพร้อม MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
42 M6401788 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองเสือ MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
43 M6402327 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
44 M6402334 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
45 M6402341 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 3 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
46 M6402358 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
47 M6402365 นายชัชชพล ศรีจรรยา MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
48 M6402372 นายนครินทร์ แถลงกลาง MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
49 M6402389 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
50 M6402396 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์ MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
51 M6402402 นายวัศพล บุญประตูไชย MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
52 M6402419 นายเดชาธร พลจันทึก MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
53 M6402426 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
54 M6402433 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
55 M6402457 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
56 M6402464 นายศุภกร จันทร์ทา MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
57 M6402471 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์ MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 0 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
58 M6402488 นายปราโมทย์ จิตสาคร MECHATRONICS ENGINEERING 2 10 1 551614 ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ