ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100292 นายนิรันดร์ กงนะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
2 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
3 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
4 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
5 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ TCE 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
6 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ Mechatronics Engineering 1 W 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
7 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
8 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
9 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
10 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
11 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
12 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
13 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
14 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
15 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
16 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
17 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
18 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม Mechatronics Engineering 1 W 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
19 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
20 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
21 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท Mechatronics Engineering 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
22 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
23 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
24 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
25 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
26 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
27 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
28 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
29 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
30 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
31 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
32 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
33 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
34 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
35 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
36 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
37 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
38 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
39 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
40 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
41 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
42 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
43 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ