ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง Mechatronics Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
2 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
3 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
4 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
5 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
6 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง Electronic Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
7 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
8 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
9 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
10 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
11 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
12 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
13 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
14 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร IE 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
15 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
16 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
17 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ IE 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
18 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
19 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน CE 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
20 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม Electronic Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
21 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
22 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
23 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
24 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
25 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
26 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
27 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
28 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
29 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
30 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
31 B6238803 นายภคชน บุญช่วย Electronic Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
32 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
33 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
34 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
35 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
36 B6335267 นายพชร บุตรศิลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
37 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
38 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
39 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
40 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
41 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
42 B6337186 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
43 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
44 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
45 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
46 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551161 COMPUTER PROGRAMMING
47 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
48 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551161 COMPUTER PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ