ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 2 W 1 551151 BASIC MATHEMATICS
2 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
3 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม Mechatronics Engineering 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
4 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล PRECISION ENGINEERING 2 W 1 551151 BASIC MATHEMATICS
5 B6239534 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
6 B6315061 นายธรานนท์ ประสพหมู่ Mechatronics Engineering 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
7 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ Mechatronics Engineering 2 10 0 551151 BASIC MATHEMATICS
8 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล Mechatronics Engineering 2 10 0 551151 BASIC MATHEMATICS
9 B6330415 นายมนัสวิน ชัยดิเรก PRECISION ENGINEERING 2 W 1 551151 BASIC MATHEMATICS
10 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
11 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด Mechatronics Engineering 2 W 1 551151 BASIC MATHEMATICS
12 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
13 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
14 B6336592 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
15 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
16 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
17 B6337094 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
18 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
19 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
20 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ PRECISION ENGINEERING 2 W 1 551151 BASIC MATHEMATICS
21 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
22 B6337186 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
23 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
24 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
25 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
26 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
27 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
28 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ