ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
2 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ Mechatronics Engineering 1 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
3 B6337452 นายธนกร กงทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
4 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
5 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน Mechatronics Engineering 1 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
6 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
7 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551151 BASIC MATHEMATICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ