ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6400064 นายธีรภัทร จันทรักษา MATHEMATICS 1 10 0 103611 APPLIED LINEAR ALGEBRA
2 M6402518 นายพลากร เนียมจะโปะ MATHEMATICS 1 10 0 103611 APPLIED LINEAR ALGEBRA
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ