ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 205395 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
2 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 205395 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
3 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 205395 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
4 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 205395 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
5 B6137304 นางสาวอรยา วันดี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 205395 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
6 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 205395 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ