ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 205307 BUSINESS PLAN AND FINANCING
2 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 205307 BUSINESS PLAN AND FINANCING
3 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 1 10 1 205307 BUSINESS PLAN AND FINANCING
4 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 205307 BUSINESS PLAN AND FINANCING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ