ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
2 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
3 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
4 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
5 B6122812 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 224361 COMMUNICATION RESEARCH
6 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
7 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
8 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
9 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
10 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
11 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
12 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
13 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
14 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
15 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
16 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
17 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
18 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
19 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
20 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
21 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
22 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
23 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
24 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
25 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
26 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
27 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
28 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
29 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
30 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
31 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
32 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
33 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
34 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
35 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
36 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
37 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
38 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
39 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
40 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224361 COMMUNICATION RESEARCH
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ