ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
2 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 40 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
3 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
4 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
5 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
6 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
7 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
8 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
9 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
10 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
11 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
12 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
13 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
14 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
15 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
16 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
17 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
18 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
19 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
20 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
21 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
22 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
23 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
24 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
25 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
26 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
27 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
28 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
29 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
30 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
31 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
32 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
33 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
34 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
35 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
36 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
37 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
38 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
39 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
40 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
41 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
42 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
43 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
44 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
45 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
46 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
47 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
48 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
49 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
50 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
51 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
52 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
53 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
54 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
55 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
56 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
57 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
58 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์ Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
59 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
60 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
61 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
62 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
63 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
64 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
65 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
66 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
67 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
68 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
69 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง Automotive Engineering 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
70 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
71 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
72 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
73 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
74 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
75 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
76 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
77 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 0 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
78 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
79 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 10 1 525467 QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ