ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224353 MEDIA IN ASEAN
2 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224353 MEDIA IN ASEAN
3 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
4 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
5 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
6 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
7 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
8 B6122812 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 224353 MEDIA IN ASEAN
9 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
10 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224353 MEDIA IN ASEAN
11 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
12 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
13 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
14 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
15 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
16 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
17 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
18 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
19 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
20 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
21 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
22 B6123260 นายชโนทัย ธนรรถพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
23 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
24 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
25 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
26 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
27 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
28 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
29 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
30 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
31 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
32 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224353 MEDIA IN ASEAN
33 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
34 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
35 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
36 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
37 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
38 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
39 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
40 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
41 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
42 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
43 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
44 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
45 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224353 MEDIA IN ASEAN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ