ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
2 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
3 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
4 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
5 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
6 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
7 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
8 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
9 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
10 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
11 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
12 B6206178 นายทิฆัมพร แดงเรือน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
13 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
14 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
15 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
16 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
17 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
18 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
19 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
20 B6206260 นางสาวพิมพ์วิภา งามเชย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
21 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
22 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
23 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
24 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
25 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
26 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
27 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
28 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
29 B6206420 นายวัชรินทร์ ศรีทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
30 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
31 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
32 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
33 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
34 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
35 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย INFORMATION SCIENCE 1 60 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
36 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
37 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
38 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
39 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
40 B6227784 นางสาวพรพิมล สมัยกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
41 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
42 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
43 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
44 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
45 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
46 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
47 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
48 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
49 B6232276 นางสาววิปภาภรณ์ เคลื่อนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
50 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
51 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
52 B6236892 นายศรัณย์ พันธ์ศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
53 B6236908 นางสาวนภสร แผ่นผา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
54 B6236915 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
55 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
56 B6236939 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
57 B6236960 นายพชร บัวคล้าย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
58 B6236984 นายราชวัตร อมรอมตกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
59 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้ N/A 1 60 1 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ