ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
2 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
3 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
4 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 W 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
5 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
6 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
7 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
8 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
9 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
10 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
11 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
12 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
13 B6122812 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
14 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
15 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
16 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
17 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
18 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
19 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
20 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
21 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
22 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
23 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
24 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
25 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
26 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
27 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
28 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
29 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
30 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
31 B6123260 นายชโนทัย ธนรรถพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
32 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
33 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
34 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
35 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
36 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
37 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
38 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
39 B6123369 นางสาววิรวรรณ ภูมิพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
40 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
41 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
42 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
43 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
44 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
45 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
46 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
47 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
48 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
49 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
50 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
51 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
52 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
53 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
54 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
55 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
56 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
57 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
58 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
59 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
60 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
61 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
62 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
63 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
64 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
65 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
66 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
67 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ