ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
2 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
3 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
4 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
5 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
6 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
7 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
8 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
9 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
10 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
11 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
12 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
13 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
14 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
15 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
16 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
17 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
18 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
19 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
20 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
21 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
22 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
23 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
24 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
25 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
26 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
27 B6123260 นายชโนทัย ธนรรถพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
28 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
29 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
30 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
31 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
32 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
33 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
34 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
35 B6123369 นางสาววิรวรรณ ภูมิพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
36 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
37 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
38 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
39 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
40 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
41 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
42 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
43 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
44 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
45 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
46 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
47 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
48 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
49 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
50 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
51 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
52 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
53 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
54 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
55 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
56 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
57 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
58 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
59 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
60 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
61 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
62 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
63 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
64 B6236960 นายพชร บัวคล้าย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 224362 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ